Fundacja jest spełnieniem marzeń kilku osób – ich wieloletnich działań na rzecz dokumentalizacji i rozwoju kultury naszego regionu (Pomorza) i nie tylko. Fundację założyło tylko sześć osób, jednak sympatyków i wspomagających nasze działania jest wielu i wiemy, że możemy liczyć na ich pomoc w realizacji naszych działań statutowych.

Naszą misją jest w głównej mierze niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym we wszelkich dziedzinach sztuki i nauki, ale także tym osobom, które pragną rozwijać i dokumentować różne zjawiska kulturotwórcze.

Zapraszamy do współpracy. Masz pomysł, przedstaw go nam – może z tego urodzi się niezłe przedsięwzięcie.

 

 

Statut Fundacji OKO-LICE KULTURY

§1

 

 1. Osoby:

1) Maria Zdrojewska

2) Lech J. Zdrojewski

3) Maria Helena Krzywicka

4) Katarzyna Stosik

5) Elżbieta Krzywicka

6) Wanda Krzywicka

zwane dalej „Fundatorem”, ustanowiły aktem notarialnym, spisanym w dniu 28 października 2011 roku w Starogardzie Gdańskim, Fundację o nazwie: Fundacja OKO-LICE KULTURY, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.

 

 1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 1. Fundator za zgodą Ministra Edukacji Narodowej, lub innego właściwego Ministra może przekazać swoje zobowiązania i uprawnienia wobec Fundacji, innej fundacji, stowarzyszeniu, towarzystwu lub organizacji nawet działającej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość ZBLEWO.

 

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 

 1. Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju kultury, rynku i demokracji w Polsce oraz na rzecz zbliżenia narodów i państw Europy i reszty Świata z wykorzystaniem także języka i struktur Esperanto (Universala Esperanto Asocio).

W tym celami Fundacji, w szczególności są:

 1. Działanie na rzecz podtrzymania, ochrony i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, dziedzictwa kulturowego, polskości Gminy Zblewo, Pomorza i kraju, wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 2. Działalność wydawnicza pod nazwą OKO-LICE KULTURY, w szczególności z użyciem znaków ©OKO-LICE KULTURY i ©ZDROJEWSKI;
 3. Zorganizowanie i prowadzenie e-biblioteki;
 4. Zorganizowanie i prowadzenie ośrodka edukacyjno-szkoleniowego oraz pracowni: plastycznej, fotograficznej i komputerowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – osób szczególnie uzdolnionych;
 5. Działalność charytatywna;
 6. Utworzenie funduszu stypendialnego dla osób szczególnie uzdolnionych;
 7. Pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dostępu do edukacji i rozwijania postawy twórczej;
 8. Utworzenie i przyznawanie nagród osobom zasłużonym za działalność kulturotwórczą i społeczną.
 9. Cele Fundacji realizowane są przez działalność nieodpłatną i odpłatną obejmującą:

 

 1. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji, także w formie bloogu;
 2. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami i osobami fizycznymi działającymi w gminie, w regionie, w kraju i za granicą;
 3. Działalność społeczną, lokalną i sąsiedzką;
 4. Działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych;
 5. Organizowanie działalności klubów i świetlic realizujących różne formy rozwoju kulturalnego i fizycznego społeczeństwa w zależności od zainteresowania społecznego, popularyzujących dorobek różnych dziedzin kultury;
 6. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej poprzez wydawanie broszur i folderów, wystaw, tablic, plansz i innych ekspozytorów.;
 7. Prowadzenie spotkań, seminariów, sympozjów, konferencji, kursów itp.;
 8. Organizowanie plenerów artystycznych, kolonii, półkolonii i zimowisk dla dzieci i młodzieży, również dla osób niepełnosprawnych;
 9. Organizowanie kursów i szkoleń dla młodzieży i dorosłych;
 10. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów.

§4

 

 1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące:
 2. programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;
 3. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk kulturowych i społecznych;
 4. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju kultury, edukacji, nauki, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie i w Europie;
 5. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo);
 6. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji pozarządowych, wspólnot i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, pomoc charytatywna i pomoc humanitarna);
 7. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
 8. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego.

 

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami i osobami dla osiągania celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 

 1. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa itp. polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

 

 1. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich obowiązków.

§5

 

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

 

 1. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 5.000,- zł (pięćtysięcyzłotych), z czego 1.000,- zł (jedentysiączłotych) stanowi fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat Fundacji.

 

 1. Majatkiem Fundacji są w szczególności prawa autorskie do utworów przekazane przez Lecha Zdrojewskiego, Wandę Krzywicką, Agencję ART-STYL Lecha J. Zdrojewskiego, Agencję A-Zet Aleksandry Zdrojewskiej, ARTE Katarzyny Stosik, Krzysztofa Frydla do publikacji „Arboretum Wirty” i Tadeusza Jędrysiaka do przewodnika „Visiting Poland by T. Jedrysiak & L. Zdrojewski” oraz książki i sprzęt.

 

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 2. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
 3. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
 4. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym
 5. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych
 6. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust. 2
 7. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§6

 

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§7

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach potrzebnych do realizacji celów statutowych.

§8

 

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Fundacji

§9

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż 3 osób powoływanych przez Radę Fundacji na 5-letnią kadencję.

 

 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

 1. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

 

 1. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

 

 1. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
 2. Członkami pierwszego składu Zarządu Fundacji są:

Lech J. Zdrojewski

Katarzyna Stosik

Elżbieta Krzywicka

Wanda Krzywicka

§10

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 2. uchwalanie rocznych planów finansowych,
 3. uchwalanie regulaminów,
 4. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie należących do kompetencji innych organów,
 5. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 7. powoływanie Dyrektora Fundacji.

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji oraz może odwoływać ich za uprzednią zgodą Rady Fundacji.

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

 

 1. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 1. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§11

 

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające realizujące uchwały Zarządu to kompetencja Dyrektora Fundacji.

 

 1. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem Fundacji może być jeden z członków Zarządu Fundacji, lub osoba nie będąca członkiem Zarządu.

 

 1. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

 

 1. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządowi.

 

 1. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.

 

 1. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.

§12

 

 1. Rada Fundacji składa się z osób, o których mowa w §1 ust.1 Statutu.

 

 1. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady innego niż ten o którym mowa w §1 ust.1 może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

 

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

 1. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§13

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w każdym kalendarzowym półroczu w siedzibie Fundacji lub innym wybranym przez siebie dowolnym miejscu.

 

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów (w obecności przynajmniej połowy liczby członków); w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

 

 1. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§14

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
 6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§15

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§16

 

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 

 1. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

 

 1. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

 

Facebook
Facebook
YouTube
error: Aby wykorzystać fotografie naszego autorstwa skontaktuj się z nami!